Giới thiệu chung về phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cung cấp, triển khai phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp Life_HCSN.Net – Phần mềm luôn được cập nhật liên tục theo các quyết định, thông tư mới ban hành hiện nay như: Thông tư 162/2014/TT-BTC quy định về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ, Thông tư số 61/2014/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc; Quyết định 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 về việc đính chính Thông tư 08/2013/TT- BTC ngày 10/01/2013 Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước cho hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc. Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế. Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Thông tư 195/2012/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Thông tư 185/2010/TT-BTC Hướng dẫn, sửa đổi bổ sung chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.Thông tư 103/2005/TT-BTC về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước. Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định, trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước .

2

BÌNH LUẬN