Phần mềm Lương biên chế

Tính lương biên chế, ngạch bậc, hợp đồng 68… Hỗ trợ đơn vị Hành chính Sự nghiệp tự động tạo bảng lương và tổng hợp báo cáo tiền lương.