Phần mềm Bảo trợ Xã hội

Phần mềm Bảo trợ Xã hội giúp đỡ các đơn vị quản lý các công việc liên quan tới thủ tục xét duyệt hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội. Quản lý danh sách các đối tượng bảo trợ xã hội và công tác chi trả các đối tượng, cũng như quản lý việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ