Phần mềm Quản lý Tài sản công

Phần mềm quản lý tài sản công là công cụ giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước quản lý chi tiết các tài sản được đầu tư mua sắm tại đơn vị, Lập đầy đủ các báo cáo TSCĐ như:

  • Sổ tài sản cố định
  • Báo cáo tình hình tăng giảm
  • Kiểm kê tài sản
  • Bảng tính hao mòn