Phần mềm Quản lý Thi đua Khen thưởng

Phần mềm Quản lý Hồ sơ và Phòng trào Thi đua Khen thưởng, cụm khối thi đua…