Phần mềm Quản lý Hộ tịch

Phần mềm quản lý hộ tịch là công cụ giúp Ủy ban nhân dân và bộ phận tư pháp các cấp, thực hiện các nghiệp vụ đăng ký và quản lý kê khai hộ tịch.