Phần mềm Khiếu nại Tố cáo

Phần mềm Khiếu nại Tố cáo giúp đỡ các đơn vị quản lý, tra cứu, tổng hợp các thông tin về tiếp dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo