Quản lý cơ sở dữ liệu về giá

Giải pháp ‘Quản lý cơ sở dữ liệu về giá” được triển khai trên nền tảng Web-service, điện toán đám mây. Quản lý dễ dàng, truy cập mọi nơi.