Quản lý cơ sở dữ liệu về giá

Giải pháp ‘Quản lý cơ sở dữ liệu về giá” được triển khai trên nền tảng Web-service, điện toán đám mây. Quản lý dễ dàng, truy cập mọi nơi.

Phần mềm Cơ sở Dữ liệu về Giá là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Hỗ trợ cho các cơ quan Quản lý Nhà nước theo dõi thay đổi thông tin giá cả biến động trên thị trường. Để từ đó đưa ra các chính sách phù hợp nhất với tình hình phát triển kinh tế xã hội.