Phần mềm Kế toán Xã phường

Phần mềm Kế toán Xã phường, kế toán ngân sách và tài chính xã. Quản lý các khoản thu, chi ngân sách; Tiền mặt; Tiền gửi; Tiền lương; Vật tư-CCDC; Tài sản cố định…