Tổng hợp Báo cáo Hành chính

Phần mềm Tổng hợp báo cáo hành chính hỗ trợ các đơn vị tổng hợp được toàn bộ báo cáo tài chính – kế toán của các đơn vị cấp dưới. Tổng hợp báo cáo tài chính kế toán toàn ngành, toàn địa phương