Phần mềm Quản lý Trường học

Phần mềm Quản lý Trường học giúp các trường xây dựng thời khoá biểu, quản lý hồ sơ học sinh, bảng điểm xếp loại. quản lý lớp học, sổ liên lạc điện tử