Giới thiệu phần mềm tư pháp hộ tịch

 • Phần mềm đáp ứng theo các thông tư quyết định sau:
  • NĐ 158/2005/NĐ-CP: quy định đăng ký và quản lý hộ tịch
  • TT 01/2008/TT-BTP: hướng dẫn thực hiện một số quy định của TT 158/2005/NĐ-CP
  • TT 08a/2010/TT-BTP: hướng dẫn ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu hộ tịch
  • TT 05a/2012/TT-BTP: sửa đổi TT08a/2010/TT-BTP
  • TT 09b/2013/TT-BTP, sửa đổi TT08a/2010/TT-BTP và TT 05/2012/TT-BTP
  • TT 20/2013/TT-BTP: hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
 • Quản lý thông tin về công dân
 • Quản lý thông tin về khai sinh
 • Quản lý thông tin về khai tử
 • Quản lý thông tin về tình trạng hôn nhân
 • Quản lý thông tin về kết hôn
 • Quản lý thông tin nhận con nuôi
 • Quản lý thông tin nhận cha mẹ con
 • Quản lý thông tin giám hộ/chấm dứt giám hộ
 • Quản lý cấp bản sao
 • Quản lý chứng thực
 • Tìm kiếm thông tin về công dân, khai sinh, khai tử, tình trạng hôn nhân, kết hôn, nhận con nuôi, nhận cha mẹ con, giám hộ, chấm dứt giám hộ
 • Kết xuất sổ sách báo cáo theo thông tư quyết định của Bộ tư pháp yêu cầu

BÌNH LUẬN