Giới thiệu về phần mềm hồ sơ nhân sự

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cung cấp và triển khai phần mềm “Hồ sơ nhân sự LIFE.HSNS.NET” được xây dựng trên nền tảng công nghệ visual 2008, ngôn ngữ lập trình C#.Net và được thiết kế theo:

·          Luật cán bộ công chức ngày 13/11/2008;

·          Thông tư số 08/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 về chế độ công chức dự bị;

·          Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 09/02/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước;

·          Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

·          Quyết định 14/2006/QĐ-BNV ngày 06/11/2006 về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;

·          Quyết định 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/06/2007 về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;

·          Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;

·          Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

BÌNH LUẬN