Giới thiệu chung về phần mềm quản lý bán trú

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cung cấp và triển khai phần mềm “Quản lý bán trú LIFE_QLBT.NET” được xây dựng trên nền tảng công nghệ visual 2008, ngôn ngữ lập trình C#.Net và được thiết kế theo:  Thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ -CP và Nghị định sửa đổi số 74/2013/NĐ- CP về việc ban hành chế độ học sinh bán trú, trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước được áp dụng cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có KT-XH khó khăn và đặc biệt khó khăn;  Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú tại Quyết định số 08/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính Phủ; Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT – BTC- BKHĐT ngày 22/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ- TTg.  Chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ –TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính Phủ; Thông tư Liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16/07/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ –TTg.  Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc Giải pháp Phần mềm quản lý bán trú Life_QLBT.Net biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ ;  Chính sách hỗ trợ trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg;  Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/07/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg

BÌNH LUẬN