Giới thiệu về phần mềm cơ sở dữ liệu về giá

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cung cấp và triển khai giải pháp ”Quản lý cơ sở dữ liệu về giá” được triển khai trên nền tảng Web-service, điện toán đám mây, được áp dụng công nghệ tự động cân bằng tải Auto Traffic Server và Load Balancing, giúp cho hệ thống không bị quá tải khi có nhiều truy cập tại một thời điểm, chương trình đáp ứng đầy đủ theo:

  • Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012
  • Nghị định số 177/2013/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá
  • Nghị đinh số 89/2013/NĐCP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá
  • Nghị định số 215/2013/NĐCP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định chức năng quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài chính
  • Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2015 quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

BÌNH LUẬN